Stouby Kirkes bygningshistorie

Kirken består af en tidlig gotisk langhusbygning, et sengotsk vesttårn og et sengotisk våbenhus.

Omkring år 1100 opføres kirken i frådsten.

Nordmuren formodes ud fra tilstedeværelsen af et romansk vindue at være bevaret intakt.

Døbefonden med kumme og fod af granit er romansk.

I korpartiets stræbepille sidder en romansk granitgravsten.

Omkring år 1200 ombygges kirken ligeledes med anvendelse af frådsten, og skibet får den nuværende gotiske form med den femsidede korafslutning.

Omkring år 1400 indbygges hvælvene i skibet og koret.

I 1640 indsættes prædikestol og lydhimmel i kirken. Begge dele er senrenæssancestil.

I 1708 er klokken støbt af Friderich Holzmann.

I 1731 udføres altertavlen i senbarok, et snitværk af Jens Jensen og Jørgen Slache.

I 1742 ophænges stenepiafiet over studiosus Kield Nielssøn, der var degn i sognet.

I 1786 skænkes kalken til kirken af Carl Adolph Rantzau og hustru.

I 1817 blev tårnets overdel nedskåret, årstal ses på sydsiden med initialerne for S.F. Rantzau.

Omkring 1860 restaureres våbenhuset.

I 1862 anskaffes ny dåbskande i tin.

I 1862 repareres blytaget.

I 1865 udføres omfattende reparation på klokkespil og luger i tårnet.

I 1866 anskaffes nyt alterklæde af fløjl.

I 1868 repareres lågerne i stoleværket.

I 1875 udføres en gennemgribende fornyelse og istandsættelse af tagværket og blytaget fornyes.

I 1877 fornyes stoleværket, og våbenhusets tagværk og indgang fornyes. Gennemgående trækankre i kirkerummet fjernes.

I 1884 opføres skorstene til opstilling af to nye kakkelovne.

I 1886-87 blev gjordbuerne forstærket med en ekstra sten. Tårnbuen ommures og tårnhvælvet nedtages.

I 1892 udvides våbenhusdøren.

I 1915 forstærkes tårnet med nye ankre.

I 1923 anskaffes orgel.

I 1928 fornyes varmeanlægget.

I 1930 installeres elektrisk lys.

I 1931 fornyes våbenhuset.

I 1932 restaureres altertavle og prædikestol, og der anskaffes nyt orgel.

I 1937 opføres ligkapel.

I 1939 repareres stoleværket.

I 1943 omlægges korgulvet.

I 1952 indsættes nye stole i kirken tegnat af arkitekt Viggo Norm.

I 1952 isættes 4 glasmosaikvinduer i koret udført af Kræsten Iversen.

I 1968-70 fornyes og installeres nyt varmeanlæg.

I 1977 fornyes knæfald, alterbord, skab til messehageler og tekstil og antependium anskaffes.

I 1978 monteres nyt teleslyngeanlæg.

I 1984 kasseres det gamle orgel.

I 1988 ombygges kapellet med nye graverfacillteter.

I 1995 blev det udvendige murværk og tagkonstruktion istandsat, og blytaget på skib og kor blev omlagt.

I 1996 blev tagkonstruktionen på våbenhuset istandsat, og der blev oplagt nyt tegltag.

I 1996-97 blev kirken indvendig istandsat, herunder restaurering af det historiske inventar og nymaling af stolestaderne.

I 1997 blev det nye orgel i tårnrummet opstillet.

(opl. fra Birch & Svenning A/S arkitekter)